(Personas datu apstrādes noteikumi)

Pēdējās izmaiņas izdarītas 11.01.2019.

Konfidencialitātes noteikumus piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – SIA OZcredit.lv klientiem un Tīmekļa vietnes www.ozcredit.lv apmeklētājiem un lietotājiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA OZcredit.lv jebkādu personas datus saturošu informāciju, kā arī SIA OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietu apmeklētājiem (turpmāk tekstā – Datu subjekts), apstrādājot (datu apstrāde ietver sevī jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu) Datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis: SIA OZcredit.lv, reģ.Nr.40103432760, juridiskā adrese: Smilšu iela 94-1B, Daugavpils, LV-5410, tālr. (+371) 20119405, e-pasts: info@ozcredit.lv.

Nododot savus datus, Datu subjekts piekrīt tam, ka SIA OZcredit.lv veiks nodoto personas datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Iesniedzot kredīta pieteikumu, personas datu sniegšana ir uzskatāma par obligātu priekšnosacījumu kreditēšanas līguma noslēgšanai. Saņemot kredīta pieteikumu, SIA OZcredit.lv veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu un uz normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikt Datu subjekta identificēšanu un spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu, kā arī ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus veikt personas datu apstrādi.

Apstrādājamo datu kategorijas:

 Nr.p.k.Datu kategorijaApstrādājamie personas dati
 1.  Personas identifikācijas dati  Vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati* (numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums, derīguma termiņš).
 *  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos gadījumos var tikt izgatavota personu apliecinoša dokumenta kopija.
 2. Personas kontaktinformācija Adrese, tālruņa numurs(-i), e-pasta adrese.
 3 Personas nodarbinātības dati Nodarbinātība, darba devēja dati (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktālruņa numurs), amats, nodarbinātības periodi.
4.Maksātspējas, kredītvēstures un finanšu dati– Datu subjekta ienākumi (t.sk. informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību; informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, statuss), izdevumi, bankas, bankas konta numurs;- Datu subjekta esošās un izbeigtās saistības, t.sk. parādi, pret citiem kreditoriem.
4.1.Sensitīvie datiAr veselību saistītie dati (invaliditātes pazīme*)
*  Pieprasot informāciju par personas ienākumiem (sociālās apdrošināšanas iemaksām) var tikt iegūta informācija par invaliditātes pabalsta saņemšanas faktu.
5.Norēķinu datiDatu subjekta spēkā esošās un izbeigtās saistības pret OZcredit.lv, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību izpildes termiņš, maksājumu grafiki, parāda summa, parāda piedziņas informācija, maksājumu dati (datums, maksātājs, maksājuma mērķis, summa u.c.).
6.Mantiskais stāvoklisMantas, īpašums.
7.Digitālie datiIP adrese, atrašanās vietas un uzvedības dati, publiski pieejamie dati, sīkdatnes u.c.
8.Pieteikuma datiPieteikuma numurs, iesniegšanas datums, laiks un vieta, klienta statuss, aizdevuma summa, atmaksas termiņš, kredīta izlietošanas mērķis, klienta komentāri, kredīta saņemšanas veids, lēmums.
9.Videonovērošanas datiVideonovērošanas kameru ieraksti SIA OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietās, apmeklējuma datums un laiks.
10.Piekrišanu informācijaAtzīmes par piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai.

 SIA OZcredit.lv veic Datu subjekta personas datu apstrādi atbilstoši turpmāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem:

 Nr.p.k. Personas datu apstrādes mērķis Apstrādes tiesiskais pamats Apstrādājamo personas datu kategorijas
  1. Pakalpojumu sniegšana un uzturēšana (t.sk. Datu subjekta identificēšana; klientu apkalpošana; kredītspējas izvērtēšana (ienākumu, mantas un kredītvēstures izvērtēšana); līguma sagatavošana un noslēgšana; līguma saistību izpilde; līgumsaistību izpildes uzraudzība; norēķinu administrēšana; parādu piedziņa; tīmekļa vietnes darbības uzturēšana un pilnveidošana). – Datu subjekts ir devis piekrišanu personas datu apstrādei;
– Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
– Apstrāde ir vajadzīga SIA OZcredit.lv leģitīmo interešu* ievērošanai;
– Leģitīms pamats, kas noteikts Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktā, kas piemērojams pārzinim, tostarp lai izpildītu uz SIA OZcredit.lv kā uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
 Personas identifikācijas dati
Personas kontaktinformācija
Personas nodarbinātības dati
Maksātspējas, kredītvēstures  un finanšu dati
Sensitīvie dati
Norēķinu dati
Mantiskais stāvoklis
Digitālie dati
Pieteikuma dati
* OZcredit.lv leģitīmās intereses ir:
– veikt kredītriska, kas ietver arī kredītspējas un maksātspējas novērtējumu;
– saglabāt pieteikumus pakalpojumu saņemšanai;
– nodrošināt līgumsaistību izpildi;
– nosūtīt paziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
– administrēt maksājumus un parādus;
– nodrošināt darījumu finanšu uzskaiti;
– nodrošināt SIA OZcredit.lv īpašuma aizsardzību;
– vērsties pie parāda piedziņas ārpakalpojumu sniedzējiem parādu piedziņas nodrošināšanai un cedēt parādus trešajām personām;
– vērsties valsts pārvaldes un tiesu varas institūcijās savu tiesisko interešu aizsardzībai;
– citas likumpamatotas intereses.    
 2. Reklāmas un citas marketinga informācijas nodošana. Datu subjekts ir devis piekrišanu personas datu apstrādei.Personas kontaktinformācija
Piekrišanu informācija
 3. Normatīvajos aktos (piem., Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums,  likums “Par nodokļiem un nodevām”, Kriminālprocesa likums u.c.) noteikto pienākumu izpilde, tai skaitā informācijas sniegšanai valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. Leģitīms pamats, kas noteikts Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktā, kas piemērojams pārzinim, tostarp lai izpildītu uz SIA OZcredit.lv kā uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Saskaņā ar normatīvā akta noteikumiem.
 4. Atskaišu sagatavošana un dokumentu glabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līguma noteikumiem (piem., likums “Par grāmatvedību”, “Par nodokļiem un nodevām” u.c.). Leģitīms pamats, kas noteikts Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktā, kas piemērojams pārzinim, tostarp lai izpildītu uz SIA OZcredit.lv kā uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
– Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei.
 Saskaņā ar normatīvā akta noteikumiem.
5 Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību. Leģitīms pamats, kas noteikts Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktā, kas piemērojams pārzinim, tostarp lai izpildītu uz SIA OZcredit.lv kā uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.Personas identifikācijas dati
Personas kontaktinformācija Norēķinu dati
Mantiskais stāvoklis
Digitālie dati Pieteikuma dati
Videonovērošanas dati
Citi konkrētas apstrādes nolūkam atbilstošās datu kategorijas dati  
6 Citi nolūki, ja pastāv datu apstrādes tiesiskais pamats– Datu subjekts ir devis piekrišanu personas datu apstrādei;
– Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei;
– Apstrāde ir vajadzīga SIA OZcredit.lv leģitīmo interešu ievērošanai;
– Leģitīms pamats, kas noteikts Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktā, kas piemērojams pārzinim, tostarp lai izpildītu uz SIA OZcredit.lv kā uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.  
 Konkrētam apstrādes nolūkam atbilstošās datu kategorijas dati

SIA OZcredit.lv neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus, izņemot turpmāk uzskaitītos gadījumus:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod, lai izpildītu kādu attiecīgā līguma izpildei nepieciešamu darbību (piemēram iesniedzot maksājuma uzdevumu komercbankā, izmaksājot kredītu u.c.) un/vai grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam finanšu uzskaites ietvaros;
 • pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta 47 daļu, SIA OZcredit.lv regulāri sniedz kredītinformācijas birojiem Latvijas Republikā (t.sk. AS Kredītinformācijas Birojs, reģ.Nr. 40103673493) datus par tā kredīta ņēmējiem (Datu subjektiem) (vārds, uzvārds, personas kods), to saistībām un saistību izpildes gaitu apjomā, kas ir nepieciešams spējas atmaksāt kredītu izvērtējuma veikšanai;
 • parāda atgūšanai SIA OZcredit.lv ir tiesīga nodot datus par parādnieku (Datu subjektu) un tā parādu trešajai personai – Latvijas Republikā reģistrētajam parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam. Šajā gadījumā parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iekļaut informāciju par parādnieku un tā parādu parādvēstures datubāzē. Nosacījumus iekļaušanai parādvēstures datubāzē un tajā iekļaujamās informācijas apjomu nosaka spēkā esošie normatīvie akti;
 • SIA OZcredit.lv ir tiesīga cedēt tā kredīta ņēmēju (datu subjektu) no kredīta līgumiem izrietošās prasījuma tiesības Latvijas Republikā reģistrētajām trešajām personām;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām/institūcijām (t.sk., bet ne tikai, tiesībsargājošām institūcijām, nodokļu administrācijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Kontroles dienestam  u.c.) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA OZcredit.lv leģitīmo interešu aizsardzībai, t.sk., bet ne tikai, vēršoties tiesu varas institūcijās;
 • ja datu nodošanai ir saņemta Datu subjekta piekrišana.

SIA OZcredit.lv glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem apstākļiem:

 • kamēr ir spēkā kreditēšanas līgums un kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kāda no kreditēšanas līguma līgumslēdzējpusēm var realizēt savas likumīgās intereses (piemēram, kamēr tiesīgā persona var pienācīgi izlietot saistību tiesības līdz noilguma iestāšanai u.c. gadījumos). 
 • kamēr SIA OZcredit.lv pastāv juridisks pienākums apstrādāt datus (piemēram, ar kredīta izsniegšanu (kredītspējas vērtēšanu) saistītā dokumentācija tiek glabāta līdz kreditēšanas līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos noteikts ilgāks termiņš šādas dokumentācijas glabāšanai. Ja kredīta summa ir vienāda ar 100 euro vai lielāka, ar kredīta izsniegšanu saistītā dokumentācija tiek glabāta 1 gadu pēc kreditēšanas līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. Saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību”, grāmatvedības attaisnojuma dokumentu glabāšanas laiks ir līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai izpildītu šā likuma prasību par saimnieciskā darījuma norises izsekojamību, bet ne mazāks kā 5 gadi. Normatīvajos aktos var būt noteikti arī citi termiņi atsevišķu dokumentu glabāšanai, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums paredz atsevišķu dokumentu glabāšanu 5 gadus pēc līguma vai darījuma izbeigšanas. Piemēri sniegti priekšstatam, attiecībā uz atsevišķiem personas datu saturošiem dokumentiem ārējos un iekšējos normatīvajos aktos var tikt noteikti dažādi glabāšanas termiņi.);
 • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, kā arī pieprasīt veikt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Minēto tiesību īstenošanas nosacījumi un ierobežojumi noteikti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.-21. u.c. pantos. Norādīto tiesību īstenošanai, lūdzam sazināties ar SIA OZcredit.lv rakstveidā, nosūtot attiecīgu iesniegumu personas datu pārzinim (SIA OZcredit.lv, reģ.Nr.40103432760) uz juridisko adresi: Smilšu iela 94-1B, Daugavpils, LV-5410 vai uz e-pastu info@ozcredit.lv.

 Nodrošinot tiesības uz datu pārnesamību (attiecas uz tiem personas datiem attiecībā uz Datu subjektu, kurus viņš sniedzis SIA OZcredit.lv), SIA OZcredit.lv var sniegt datus excel vai tml. dokumenta formātā, šifrētā veidā, gadījumā, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Personas datu nosūtīšana citam pārzinim notiek, ja tas ir tehniski iespējams.

 Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu to datu apstrādei, kas notiek, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, klātienē SIA OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietās vai nosūtot paziņojumu uz e-pastu: info@ozcredit.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē to datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tādu datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 SIA OZcredit.lv veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta kontaktinformāciju. Saziņu par līgumsaistību izpildi SIA OZcredit.lv veic uz noslēgtā līguma pamata. Savukārt saziņu par komerciāliem paziņojumiem SIA OZcredit.lv veic saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.

 Piekrišanu SIA OZcredit.lv komerciālu paziņojumu saņemšanai Datu subjekts var sniegt Tīmekļa vietnes personīgajā kontā vai klātienē, aizpildot dokumentu formas SIA OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietās. Šādā veidā sniegtā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vienā no šādiem veidiem:

 • patstāvīgi, nospiežot saiti “Rediģēt personīgos datus” Tīmekļa vietnes lietotāja kontā un noņemot atzīmi pretī tekstam “Es vēlos saņemt jaunumus uz e-pastu un tālruni”;
 • klātienē SIA OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietās;
 • nosūtot attiecīgu  paziņojumu elektroniski (info@ozcredit.lv);
 • zvanot SIA OZcredit.lv pa tālr. 20119405.

 SIA OZcredit.lv atbild uz Datu subjekta pieprasījumiem par Datu subjekta personas datu apstrādi viena mēneša laikā pēc attiecīgā rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) saistībā ar pārkāpumiem Datu subjekta personas datu apstrādē.

 Saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi, aicinām Jūs sazināties ar mums pa tālr. (+371) 20119405.